Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) is advies en inspraak van ouders en leerkrachten over het beleid van de school geregeld. De school hecht grote waarde aan een goed functionerende MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan
ontstaan voor alle besluiten die het bestuur of de school moet nemen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden gemiddeld zeven keer in een schooljaar plaats. Op de kalender kunt u de data vinden. Het activiteitenplan, de
jaarverslagen en de agenda van de eerstvolgende vergadering zijn te vinden op de website van de school. 

De MR bestaat uit:
  • Ouderleden: Dino Zulejhic, Lian 
  • Teamleden: Esther Gulikers, Joreen Smits, Linda van de Weijer
  • Adviserend lid: Rebecca Gelens

De SKPO-scholen samen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen liggen op school ter inzage. Informatie over de GMR kunt u vinden op www.skpo.nl.